banner
banner
banner
Menu

RODO

no name

« wstecz

 

Klauzula informacyjna przy wykorzystaniu wizerunku

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:

1.              Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin (zwana dalej również „UP w Lublinie”), reprezentowana przez JM Rektora.

2.              Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można się skontaktować pod adresem pocztowym UP w  Lublinie(z adnotacją skierowania sprawy do IOD) lub za pośrednictwem adresu e-mail: anna.buchlinska@up.lublin.pl

3.              Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych UP w Lublinie) w zakresie działalności promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.              Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody.

5.              Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,– podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

6.              Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7.              Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.              Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9.              Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane       w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika

 

……………………………………………………….

(imię i nazwisko )

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* w celu wykorzystania mojego wizerunku w materiałach publikowanych przez UP w Lublinie (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) w zakresie działalności promocyjnej.

 

 

 

……………………………………

(podpis pracownika)

*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna

« wstecz

 

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego

 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku 1:

 

1.    z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO 2), wynikającego z następujących przepisów prawa 3:

 

§  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

 

§  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących

do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

 

§  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom)

nr 966/2012,

 

 1 Należy wybrać jedną lub kilka podstaw.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

(Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88).

3 Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli.


§  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

 

§  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

 

§  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 

§  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

 

§  zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie

wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,

 

2.    z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym

lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

 

3.    z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Minister może przetwarzać różne rodzaje danych 4, w tym przede wszystkim:

 

1)   dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

 

2)   dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

 

3)   dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

 

4)   dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),

 

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 

§  podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje

Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,

 

§  instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,

 

  

 

4 Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.


§  podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni 5.

 

 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 

 

 

         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

 

 

 

         prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

 

 

 

         prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

 

 

 

         prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

 

 

 

         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu,

 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

 

 

 

         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy:

 

 

 

§   pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

 

 

 

§   pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

 

 

 

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.