[ MENU DODATKOWE ]


Food Chemistry and Toxicology

« back

 

CHEMIE I TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI/ FOOD CHEMISTRY AND TOXICOLOGY

Opis przedmiotu  / Course description
 
 
1
2
3
1
Nazwa przedmiotu

Chemia i toksykologia żywności

Course title
Food chemistry and toxicology
2
Kod przedmiotu
……
Course code
 
3
Godziny zajęć

wykłady 45h ćwiczenia 10h

wyjazdy terenowe - inne (podać jakie) ćwiczenia laboratoryjne  20h

Contact hours

lectures 45h   classes 10h   trainings -

other (specify) lab20h

Study time
 
4
Liczba punktów ECTS
5
ECTS credits
5
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowy
Type of the course
obligatory
6
Poziom przedmiotu
I stopnia
Level of the course
Bachelor's degree programme
7
Rok studiów
II
Year of study
8
Semester studiów
letni (IV)
Semester of study

summer semestr. (IV)

9

Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)

Barbara BARANIAK, Dariusz KOWALCZYK
 
Name of lecturer(s)
10
Słowa klucze

właściwości składników odżywczych i nieodżywczych żywności

Keywords

 properties of nutritive and non-nutritive food components

11
Cele przedmiotu

Poznanie przez studenta chemicznej struktury i właściwości składników żywności, ich roli w żywieniu człowieka oraz przemian, jakim ulegają w trakcie procesów technologicznych.    

Objective of the course

Knowledge by a student chemical structure and properties of food components, their role in human nutrition, and changes during technological processes. 

12

Treści merytoryczne przedmiotu

Wykłady:

1. Składniki nieorganiczne żywności (woda, mikro- i makroelementy) (6h).

2. Mono-, di- i homopolisacharydy w żywności (5h).
3. Heteropolisacharydy. Błonnik pokarmowy (4h).

4. Lipidy spożywcze. Niezbędnne nienasycone kwasy tłuszczowe (6h).

5. Białka – źródła i wartość biologiczna, przemiany chemiczne, właściwości funkcjonalne (4h).

6. Metody modyfikacji białek. Niekonwencjonalne źródła białka (4h).

7. Niebiałkowe związki azotowe żywności i ich znaczenie jako związków przeciwżywieniowych. Związki o charakterze muta – i kancerogennym (5h).

8. Barwniki w żywności pochodzenia roślinnego (2h).
9. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności (5h).

10. Naturalne związki toksyczne występujące w żywności (4h).

Ćwiczenia audytoryjne:
1. Pierwiastki toksyczne w żywności (2h).
2. Witaminy rozpuszczalne w wodzie (2h).
3. Witaminy rozpszczalne w tłuszczach (2h).
4. Barwniki w żywności pochodzenia zwierzęcego (2h).

5. Pozostałości środków ochrony roślin w żywności (2h)

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Badanie jakości przetworów owocowych i warzywnych (oznacznie chlorków, kwasowości, cukrów) (4h).

2. Badanie jakości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (4h).

3. Oznaczanie zawartości białka i azotu aminowego w mleku i wyrobach mleczarskich (4h).

4. Oznaczenie aktywności inhibitorów trypsyny w nasionach roślin strączkowych (4h). 

5. Oznaczanie zawartości barwników w żywności (4h)
Course contents
Lectures:

1. Food inorganic compounds (water and minerals)(6h).

2. Mono-, di-, and homosaccharides in food (5h).
3. Heteropolysaccharides. Dietary fibre (6h).
4. Food lipids. Essential fatty acids (6h).

5. Proteins - sources, biological value, chemical reactions, functional properties (4h).

6. The methods of protein modification. Unconventional protein souces (4h).

7. Non-protein nitrate food componets and their role as

antinutritional compounds. Muta- and carcinogenic food constituents (5h).

8. Food colorants of plant orgin (2h).
9. Microbiological food contaminants(5h).
10. Natural toxic constituents in food (4h).

 Auditory classes:

1. Toxic minerals in food (2h).
2. Water-soluble vitamins (2h).
3. Fat-soluble vitamins (2h).
4. Food colorants of animal origin (2h).

5. Residue of plant protection substances in food (2h).

Laboratory classes:

1. Investigation of fruit and vegetable products quality (determination of chlorides and saccharides content, and acidity) (4h).

2. Investigation of plant and animal lipids quality (4 h).

3. Determination of protein and amino-nitrate content in milk and dairy products (4h).

4. Determination of trypsin inhibitor activity in leguminous seeds (4h).

5. Determination of colorants content in food (4h).  

13

Wymagania wstępne i dodatkowe

Chemia ogólna, chemia organiczna, biochemia
Pre-requisities

General chemistry, Organic chemistry, Biochemistry

14
Efekty kształcenia

1. Znajomość budowy i właściwości składników żywności

2. Znajomość przemian jakim ulegają składniki żywności w trakcie procesów technologicznych

3. Znajomość czynników determinujących jakość żywności

4. Umiejętność wyjaśnienia znaczenia poszczególnych składników w żywieniu człowieka.

5. Umiejętność jakościowej i ilościowej analizy składników żywności.

Learning outcomes

1. Knowledge of structure and properties food components.

2. Knowledge of food components change during technological processes.

3. Knowelge of determine factors of food quality.

4. Ability to explain of importance particular components in human nutrition.

5. Ability to qualitative and quantitative food analysis.

15
Materiały dydaktyczne
-
Teaching and learning material
-
16
Zalecane lektury
-
References
-
17
Metody nauczania
Wykłady, ćwiczenia, praca w laboratorium
Teaching methods

Lectures, classes. labs.

18

Dodatkowe informacje o metodach nauczania

Teoria w formie wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Program zajęć dostępny jako materiał do nauki. Na ćwiczeniach studenci wykonują doświadczenia i analizy.

19
Extra information on the teaching methods

The theory will be given by means of lecture and auditory classes A syllabus are available as study material.Forthe practical exercises the students will perform experiments and analyses in the lab..

20
Metody oceny

Ćwiczenia praktyczne, sprawozdanie, okresowe sprawdziany pisemne.

Assessment methods

Practical examination, report, perodic written examination

21
Metody egzaminowania

Przy okresowej ocenie podczas semestru w sesji egzaminacyjnej: egzamin pisemny obejmujący materiał z wykładów i ćwiczeń.

Examination methods

Examination methods in case of periodc evaluation during the examination period: writte examination covering the whole contents od lectures and classes.

22

Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania

-

Extra information on the examination methods

-