[ MENU DODATKOWE ]


Biochemistry

« back

 
BIOCHEMIA/ BIOCHEMISTRY
Opis przedmiotu  / Course description
 
1
2
3
1
Nazwa przedmiotu
Biochemia
Course title
Biochemistry
2
Kod przedmiotu
……
Course code
 
3
Godziny zajęć

wykłady 45h ćwiczenia 15h

wyjazdy terenowe - inne (podać jakie) ćwiczenia laboratoryjne  30h

Contact hours

lectures 45h   classes 15h   trainings -

other (specify) lab30h

Study time
 
4
Liczba punktów ECTS
8
ECTS credits
5
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowy
Type of the course
obligatory
6
Poziom przedmiotu
I stopnia
Level of the course
Bachelor's degree programme
7
Rok studiów
II
Year of study
8
Semester studiów
zimowy (III)
Semester of study

winter semestr. (III)

9

Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)

Barbara BARANIAK, Michał ŚWIECA
 
Name of lecturer(s)
10
Słowa klucze

struktura, funkcja i przemiany składników organizmów

Keywords

structure, function and metabolism of organism's components

11
Cele przedmiotu

Poznanie przez studenta zależności pomiędzy chemiczną strukturą a rolą biologiczną składników żywej materii, ich szlaków metabolicznych i systemów kontrolnych.    

Objective of the course

Knowledge by a student relationship of biological function to chemical structure of the components of living matter and their matabolism and regulatory system. 

12

Treści merytoryczne przedmiotu

Wykłady:
1. Konformacja i funkcja biologiczna białek (2h).

2. Budowa enzymów i koenzymów oraz mechanizm ich działania (6h)

3. Związki wysokoenergetyczne. Fotosynteza (6h).

4. Przemiany kataboliczne węglowodanów: glikoliza, dekarboksylacja oksydacja kwasu pirogronowego, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, cykl pentozofosforanowy, cykl glioksylanowy (9h).

5. Przemiany anaboliczne i kataboliczne glicerolu, kwasów tłuszczowych i tłuszczów (6h).

6. Biosynteza aminokwasów (2h).
7. Budowa, funkcja i biosynteza DNA i RNA (5h)
8. Biosynteza białka (3h)

9. Przemiany kataboliczne białek i aminokwasów. Cykl mocznikowy (4h)

10. Organizacja komórkowa procesów metabolicznych i ich powiązanie funkcjonalne (2h).

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Budowa iwłaściwości aminokwasów (2h).
2. Techniki analizy białek (4h).
3. Wyznaczanie stałej Michealis'a Menten (2h).
4. Inhibicja aktywności enzymów (3h).
5. Obliczenia biochemiczne (4h).
Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Izolowanie i charakterystyka białek (4h)
2. Badanie kinetyki działania enzymów (10 h)

3. Jakościowa i iloścowa analiza przemian polisacharydów (6h)

4. Badanie procesu enzymatycznej hydrolizy lipidów (6h)

5. Charakterystyka przemian kwasów nukleinowych (4h)
Course contents
Lectures:

1. Conformation and biological function of protein (2h)

2. Structure of enzymes and coenzymes and their mechanisms of action (6h).

3. High-energy compounds. Photosynthesis (6h).

4. Catabolism of carbohydrates: glycolysis, pyruvate oxidation, Krebs cycle, respiratory chain, pentose phosphate pathway, glyoxylate cycle (9h).

5. Anabolism and catabolism of glycerol, fatty acids and lipids (6h).

6. Amino acids biosynthesis (2h).

7. Structure, function and biosynthesis of DNA and RNA (5h).

8. Protein biosynthesis (3h).
9. Catabolism of proteins and amino acids. Urea cycle (4h).
10.Cell oranization of metabolic processes and theirs functional relationships (2h).
 Auditory classes:
1. Structure and properties of amino acids (2h).
2. Techniques of proteins analysis (4h).

3. Determination of the Michaelis-Meten constant (2h).

4. Enzyme inhibition (3h)

5. Biochemistry calculations(4h).

Laboratory classes:

1. Isolation and characterization of protein (4h).
2. Investigation of enzyme kinetic (10 h).

3. Qualitative and quantitative analysis of carbohydrate metabolism(6h).

4. Investigation of lipids enzymatic hydrolysis(6h).

5. Characterization of nucleic acids metabolism (4).  

13

Wymagania wstępne i dodatkowe

Chemia ogólna, chemia organiczna
Pre-requisities

General chemistry, Organic chemistry

14
Efekty kształcenia

1. Znajomość przemian, jakim ulegają składniki organizmu

2. Umiejętność powiązania poszczególnych dróg metabolicznych

3. Znajomość mechanizmu regulacji procesów w organizmch żywych.

4. Umiejętność stosowania technik analitycznych w procesie izolowania i oznacznia poszczególnych składników.

5. Umiejętność badania kinetyki enzymów.  
Learning outcomes

1. Knowledge of organism components metabolism

2. Ability to define the integration of metabolic pathways.

3. Knowledge of regulation mechanism of processes occuring in living organisms.

4. Ability to apllication analitycal techniques in isolation and determination of particular components.

5. Ability to investigate the kinetic of enzymes action.

15
Materiały dydaktyczne
-
Teaching and learning material
-
16
Zalecane lektury
-
References
-
17
Metody nauczania
Wykłady, ćwiczenia, praca w laboratorium
Teaching methods

Lectures, classes. labs.

18

Dodatkowe informacje o metodach nauczania

Teoria w formie wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Program zajęć dostępny jako materiał do nauki. Na ćwiczeniach studenci wykonują doświadczenia i analizy.

19
Extra information on the teaching methods

The theory will be given by means of lecture and auditory classes A syllabus are available as study material.Forthe practical exercises the students will perform experiments and analyses in the lab..

20
Metody oceny

Ćwiczenia praktyczne, sprawozdanie, okresowe sprawdziany pisemne.

Assessment methods

Practical examination, report, perodic written examination

21
Metody egzaminowania

Przy okresowej ocenie podczas semestru w sesji egzaminacyjnej: egzamin pisemny obejmujący materiał z wykładów i ćwiczeń.

Examination methods

Examination methods in case of periodc evaluation during the examination period: writte examination covering the whole contents od lectures and classes.

22

Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania

-

Extra information on the examination methods

-