[ MENU DODATKOWE ]


Animal Nutrition

« back

 

 
ŻYWIENIE ZWIERZĄT/ ANIMAL NUTRITION
 Opis przedmiotu  / Course description
 
1
2
3
1
Nazwa przedmiotu
Żywienie zwierząt
Course title
Animal nutrition
2
Kod przedmiotu
……
Course code
 
3
Godziny zajęć

wykłady 15 ćwiczenia 24

wyjazdy terenowe 6 inne (podać jakie) - -

Contact hours

lectures 15   classes 24   trainings 6

other (specify) --

Study time
 
4
Liczba punktów ECTS
4
ECTS credits
4
5
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowy
Type of the course
obligatory
6
Poziom przedmiotu
I stopnia
Level of the course

Bachelor's degree programme

7
Rok studiów
II
Year of study
II
8
Semester studiów
zimowy (3)
Semester of study
winter semester (3)
9

Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)

Jan Matras,
Edyta Kowalczuk-Vasilev
Name of lecturer(s)
 
10
Słowa klucze

żywienie zwierząt, fizjologia żywienia, składniki pokarmowe, metabolizm, trawienie

Keywords

animal nutrition, physiology, nutrients, metabolism, digestion

11
Cele przedmiotu

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów
z procesami trawienia składników pokarmowych, ich metabolizmem po absorpcji, oraz z praktycznym żywieniem zwierząt. Student powinien posiąść wiedzę pozwalającą na określenie potrzeb żywieniowych zwierząt i układanie dawek. 

Objective of the course

The aim of this course is to acquaint a student with nutrients digestion and metabolism after absorption and practical feeding of the animals. Student must acquire skills to determine the animal requirement and formulation of the diet.

12

Treści merytoryczne przedmiotu

Wykłady:
1.Układ pokarmowy (budowa, rola) (1h)
- monogastryczne
- przeżuwacze

2.Składniki pokarmowe (białko surowe, włókno surowe, ekstrakt eterowy, bezazotowe związki wyciągowe, popiół surowy) i ich trawienie, absorpcja i metabolizm. (5h)

3. Składniki mineralne (rola, zapotrzebowanie, źródła). (2h)

4.Witaminy (rola, źródła). (2h)

5.Pobranie paszy (uwarunkowania fizjologiczne, mierniki potrzeb fizycznych zwierząt). (1h)

6.Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe poszczególnych grup produkcyjnych zwierząt. (2h)

7. Modele/systemy żywienia zwierząt. (2h)

Ćwiczenia:

1.Strawność składników pokarmowych - metody oznaczania współczynnika strawności. (2h)

2.Czynniki wpływające na strawność. (1h)

3.Bilans azotu. (1h)

4.Bilans energii (wykorzystanie energii brutto paszy przez organizm zwierzęcy). (2h)

5.Mierniki wartości energetycznej i białkowej pasz a zapotrzebowanie zwierząt:

-monogastryczne (3h)
-przeżuwacze (3h)

6.Określanie zapotrzebowania na składniki pokarmowe
i układanie dawek pokarmowych (programy komputerowe):

- świnie (3h)
- bydło (krowy mleczne, opasy) (4h)
- konie (2h)
- drób (3h)
7. Wyjazd terenowy (6h). Wizyta w gospodarstwie:

 - ferma trzody chlewnej (3h)

 - obora (3h)
Course contents
Lectures:

1. Gastrointestinal (GI) tract (construction, parameters, role) (1h)

- monogastrics
- ruminants

2. Basic nutrients (crude protein, crude fiber, ether extract, nitrogen free extracts, crude ash) and their digestion, absorption and metabolism after absorption. (5h)

3. Minerals (role, requirements, resources). (2h)

4. Vitamins (role, resources). (2h)

5. Feeds intake (physiological determination, measure) (1h)

6. Nutritional requirements of particular productive groups of animals. (2h)

7. Feeding models of animals. (2h)
Classes:

1. Digestibility of nutrients - methods of estimation. (2h)

2. Factors determining their values. (1h)

3. Nitrogen balance. (1h)

4. Energy balance (utilization of gross energy of feed by the animals' organisms) (2h)

5. Units of energy and protein value of feeds and animal requirements:

- monogastrics (3h)
-ruminants (3h)

6. Determination of nutrient requirements and ration formulation (computer programs):

- pigs (3h)
- cattle (dairy, beef) (4h)
- horses (2h)
- poultry (3h)

7. Training (6h). Visiting of pig (3h) and cattle (3h) farms

13

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość zagadnień z zakresu chemii, biochemii

i fizjologii zwierząt.
Pre-requisities

Basic knowledge of chemistry, biochemistry and animal physiology.

14
Efekty kształcenia

Na podstawie wiedzy z zakresu trawienia
i wykorzystania składników pokarmowych pasz po absorpcji, student potrafi określać potrzeby pokarmowe zwierząt. Znając asortyment pasz (patrz przedmiot "Środki żywienia zwierząt"), ich przydatność i wartość pokarmową potrafi układać dawki pokarmowe dla poszczególnych grup zwierząt.

Learning outcomes

On the basis of knowledge regarding digestion and utilization of feed nutrients after absorption, a student can determine nutrient requirements of the animals. Knowledge of feed assortment (see "Resources of animal nutrition" course), usefulness and nutritive value, enables a student to formulate diets for basal livestock animals.

15
Materiały dydaktyczne
-
Teaching and learning material
-
16
Zalecane lektury

Jamroz D. i wsp., 2006: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, T. 1 i 2. Wydawnictwo PWN.

References

Jamroz D. et al., 2006: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, T. 1 i 2. Wydawnictwo PWN.

17
Metody nauczania

wykłady, zajęcia audytoryjne, zajęcia laboratoryjne, projekty, zajęcia terenowe

Teaching methods

lectures, classes, labs, projects, field work

18

Dodatkowe informacje o metodach nauczania

Teoria w formie wykładów, prezentacje multimedialne, układanie dawek pokarmowych przy użyciu programów komputerowych

19

Extra information on the teaching methods

The theory will be given by means of lectures, multimedia presentation, diets' formulation using computer programs

20
Metody oceny

Stała ocena. Ćwiczenia praktyczne.

Egzamin ustny, stała ocena postępów studenta na cwiczeniach, cwiczenia praktyczne

Assessment methods

Permanent evaluation. Practical examination.

Oral examination, permanent evaluation of students' progress during classes, practical examination

21
Metody egzaminowania
Egzamin ustny
Examination methods
Oral examination
22

Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania

Egzamin ustny

Extra information on the examination methods

Oral examination