[ MENU DODATKOWE ]


Biogram

« wstecz

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

Życiorys naukowy i dydaktyczny

 

Prof.  dr  hab.  Krzysztof  Kowalczykurodził się w 1963 r. W 1987 r. ukończył studia na kierunku rolnictwo na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie, i w tym samym roku  rozpoczął pracę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. W 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia na podstawie rozprawy „Efekty plejotropowe genów Rht niewrażliwych na kwas giberelinowy w pszenicy zwyczajnej” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Miazgi. W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność genetyka i hodowla roślin. W rozprawie habilitacyjnej pt. „Identyfikacja, charakterystyka i lokalizacja supresora locus Pm8 w polskich odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)” do mapowania  genu  wykorzystał  najnowsze  wówczas  markery  mikrosatelitowe.  W  2009  r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych. W 2017 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Po zmianie prawa w 2019 r. został zatrudniony na stanowisku profesora.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk ukończył Annual Beckman Summer School on Molecular Biology. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach: m.in. hybrydyzacji in situ, klonowania molekularnego,  nadekspresji  oraz  immunodetekcji  białek  i  bioinformatyki.  W  1997  r.  w Uniwersytecie w Monachium odbył półrocznystaż naukowy oraz kilka sześciotygodniowych w  latach  1999-2004. Brał udział w realizacji trzech grantóworaz był kierownikiem sześciu projektów finansowanych przez KBN, MNiSW, NCBiR, NCN oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na łączną sumę ponad 2 mln zł. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego za  ponad  1  mln  zł.  Uczestniczył  w  realizacji  projektów  międzynarodowych  w  ramach „Ecoclimatic adaptability of dwarfing genes in wheat in Europe” i „International Triticeae Mapping Initiative”.

 

W  zakresie  badań  naukowych  prof.  dr  hab.  Krzysztof  Kowalczyk  współpracuje  z zagranicznymi  ośrodkami  naukowymi  m.in:John   Innes   Centre   w   Norwich   w   Anglii, Technische Universitat München oraz Leibniz Institute w Gatersleben w Niemczech, Institute of  Cytology  and  Genetics  w  Nowosybirsku  w  Rosji.  Obecnie  zajmuje  się  głównie zagadnieniami związanymi z odpornością pszenicy iowsa na mączniaka prawdziwego i rdze, identyfikacją i wykorzystaniem markerów molekularnych w badaniach roślin zbożowych oraz analizą  ekspresji  wybranych  genów  roślin  użytkowych  i  modelowych  indukowanych  pod wypływem stresów, a także opracowywaniem markerów DNA przydatnych w selekcji roślin rolniczych. Wyniki swoich badań prezentował na wielu konferencjach międzynarodowych m. in.  w  Norwich  (Anglia),  Pradze  (Czechy),  Istambule  (Turcja),  Nowym  Sadzie  (Serbia), Wernigerode  (Niemcy),  Bukareszcie  (Rumunia),  Nowosybirsku  (Rosja)  oraz  krajowych. Wygłosił szereg referatów i wykładów w różnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (m.  in.  IGR  PAN  w  Poznaniu,  IHAR  w  Radzikowie,  Polskim  Towarzystwie  Genetycznym, Leibniz  Institute w Gatersleben, Technische Universität München). Współpracuje z licznymi instytucjami z otoczenia rolnictwa i gospodarki żywnościowej m. in. COBORU, WIORiN, PIN, MRiRW oraz hodowli roślin (HR Strzelce, HR Smolice, Danko sp. z o.o., Poznańska Hodowli Roślin,  Małopolska  Hodowla  Roślin  sp.  z  o.o,  KHBC  sp.  z  o.o.,  Niwa  Hodowla  Roślin Jagodowych sp. z o.o., KWS Einbeck, Niemcy). Jest członkiem European Wheat Aneuploid Cooperative, Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Był  promotorem  7  prac  doktorskich.  Zrecenzował12  rozpraw  doktorskich,  opracował  2 recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych i 7 ocen dorobku i osiągnięć do stopnia doktora habilitowanego oraz dwie oceny dorobku naukowego na tytuł profesora. Był promotorem dwóch Doktorów Honoris Causa. Zrecenzował kilkadziesiąt wniosków projektów badawczych oraz kilkadziesiąt publikacji naukowych do różnych wydawnictw, w tym ponad 30 z listy JCR. Opublikował  jako  autor  lub  współautor  240  prac.  Z  tego  131  stanowią  oryginalne  prace twórcze. Spośród tych prac 18 zostałoopublikowanych w czasopismach z JCR. Jest autorem lub  współautorem  104  komunikatów  i  doniesień  naukowych  oraz  dwóch  monografii. Opracował  „Przewodnik  do  ćwiczeń  z  inżynierii  genetycznej”.  Jest  współautorem  oraz redaktorem podręcznika „Agrobiotechnologia” oraz „Przewodnika do ćwiczeń z biotechnologii leśnej”. Jest współautorem 3 patentów, 17 wzorów użytkowych oraz 75 wdrożeń produktów z zakresu  biotechnologii  i  hodowli  roślin.  Prowadzi  wykłady  i  seminaria  dla  studentów  z kierunków:  biotechnologia,  bioinżynieria,  rolnictwo,  leśnictwo  i  agrobiznes.  Opracował programy studiów kierunków: bioinżynieria, agroleśnictwo oraz podyplomowych: diagnostyka molekularna i innowacyjna biogospodarka. Brał udział w opracowywaniu programów szeregu innych  kierunków  studiów.  Byłpromotorem  34  prac  inżynierskich  i  42  magisterskich  z kierunków: bioinżynieria, biotechnologia, leśnictwo, rolnictwo i towaroznawstwo.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk był Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Agrobioinżynierii,  członkiem  Komisji  Egzaminacyjnej  w  eliminacjach  wojewódzkich Olimpiady  Młodych  Producentów  Rolnych.  Obecnie  pełni  funkcję  dyrektora  Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz dziekana Wydziału Agrobioinżynierii. Przez dwie  kadencje  był  członkiem  KomitetuFizjologii,  Genetyki  i  Hodowli  Roślin  PAN.  Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przez dwie kadencje oraz jest trzecią kadencję członkiem Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, PaństwowegoInstytutu Badawczego w Radzikowie. Przez trzy kadencje pełni  funkcję  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału  Głównego  Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Weterynarii Oddziału Lubelskiego   Polskiej   Akademii   Nauk.  Przewodniczył  komitetom  organizacyjnym  kilku konferencji międzynarodowych i krajowych. Odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi oraz  Medalem  Unii  Lubelskiej.  Otrzymał  również  kilkanaście  nagród  JM  Rektora  UP  w Lublinie  oraz  wyróżnienie  ‘Złoty  Kłos”  przyznane  przez  Wydziałową  Radę  Samorządu Studenckiego Agrobioinżynierii.